Zmeny v nariadení REACH pre reguláciu chemikálií v EÚ: Čo musí obsahovať karta bezpečnostných údajov – KBÚ?

Nariadenie REACH je hlavným právnym predpisom Európskej únie slúžiaci na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia pred rizikami spojenými s výrobou či používaním chemických látok.
Image

Práve nariadenie ES 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) má za cieľ posúdiť bezpečnosť chemických látok používaných v EÚ, poskytnúť správne bezpečnostné informácie o jednotlivých látkach, ako aj uložiť zodpovednosť výrobcom za riadenie rizík, ktoré z toho vyplývajú.

Aj keď komplexné nariadenie bolo prijaté ešte v roku 2006, kompetentné európske orgány prisľúbili jeho následnú revíziu, ako súčasť stratégie Komisie pre chemikálie v záujme udržateľnosti, s cieľom vybudovať životné prostredie bez toxických látok. Revízia bola však odvtedy už takmer 20 rokov neustále odkladaná, naposledy na koniec roka 2023, čo sa ale tiež nepodarilo.

Nový podpredseda Európskej komisie, Maroš Šefčovič, zodpovedný za zelenú dohodu (The European Green Deal) bol ešte začiatkom októbra minulého roka v súvislosti s vyjadreniami týkajúcimi sa revízie nariadenia REACH totiž veľmi zdržanlivý. Prípravy by podľa jeho slov mali pokračovať a návrh bude predložený, až keď bude hotový. Európska komisia tak opäť odložila sľúbenú revíziu o chemickej bezpečnosti na neurčito. Čo je však skutočným dôvodom?

Revízia REACH pod tlakom krízy a priemyslu

Aj keď Európska komisia odmietla parlamentu jasne naznačiť, kedy bude návrh revízie nariadenia REACH predložený, mnohí sa domnievajú, že sa za odkladaním skrýva práve tlak chemického priemyslu. Jednak rastúce problémy, ktorým musí odvetvie čeliť v podmienkach energetickej krízy, a rovnako aj oznámenie nemeckého chemického gigantu BASF, že obmedzí svoje operácie v Európe kvôli zvyšujúcim sa energetickým nákladom a balíku zelených regulácii.

Aktivisti však vyjadrujú svoje znepokojenie a obavy z toho, že práve blížiace sa voľby do Európskeho parlamentu v máji 2024 budú len ďalším dôvodom k odsúvaniu záujmov regulácie chemikálií v EÚ. Pritom mnohé široko používané chemické látky boli už medzičasom identifikované ako škodlivé. „Týka sa to najmä určitých polymérov a endokrinných disruptorov, ako sú perfluóralkylové a polyfluóralkylové látky (PFAS), pre ktoré v súčasnosti neexistujú žiadne predpisy," povedala Zakia Khattabi, belgická ministerka pre klímu a životné prostredie.

"REACH je masívny právny predpis a pôvodný časový harmonogram reformy, ktorý bol plánovaný, bol až príliš ambiciózny, pretože regulačná reforma zahŕňa niekoľko aktérov a súvisí s mnohými sektormi," povedala odborníčka na chemikálie Natacha Cingotti z americkej Aliancie pre zdravie a životné prostredie (HEAL), zelenej mimovládnej organizácie.

Komisia súbežne pracuje aj na revidovanom regulačnom rámci pre klasifikáciu, označovanie a balenie chemických látok (CLP), ktorý bol navrhnutý v decembri 2022 a ktorým sa zaviedli napríklad nové triedy nebezpečnosti endokrinných disruptorov a iných škodlivých chemických látok.

Karta bezpečnostných údajov (KBÚ) pre chemikálie

Európske nariadenie REACH ukladá priemyslu zodpovednosť za efektívne riadenie rizika vyplývajúceho z chemických látok. Za týmto účelom preto musia výrobcovia aj dovozcovia zhromažďovať informácie o vlastnostiach svojich chemikálií a majú povinnosť registrovať ich v centrálnej databáze Európskej chemickej agentúry (ECHA). Tá je ústredným bodom celého komplexného systému, ktorý z nariadenia REACH vyplýva. Okrem iného spravuje verejnú databázu s informáciami pre spotrebiteľov či odborníkov o nebezpečnosti jednotlivých látok.

Karta bezpečnostných údajov (KBÚ), nazývaná tiež Safety Data Sheet (SDS), ktorá sa musí zhotovovať aj u nás na Slovensku, predstavuje dôležitý dokument komplexných informácií o jednotlivých chemikáliách či zmesiach. Prostredníctvom KBÚ informuje dodávateľ svojho odberateľa o všetkých faktoch, ktoré súvisia predovšetkým s nebezpečnou povahou chemikálie, správnym a bezpečným zaobchádzaním, ako aj právnymi aspektami súvisiacimi s jej používaním.

Zmeny v KBÚ od januára 2023

Povinnosť vypracovať karty bezpečnostných údajov majú všetci dodávatelia. Výrobcovia, dovozcovia či distribútori, ktorí okrem odberateľov musia dokumentáciu sprístupniť ešte aj Národnému toxikologickému informačnému centru v slovenskom jazyku, ak sa jedná o náš trh. KBÚ má medzinárodne dohodnutý formát 16 oddielov a poskytuje sa v tlačenej alebo elektronickej podobe najneskôr v deň prvého dodania.

Od 1. januára 2023 sa požiadavky na KBÚ mierne zmenili. Nariadením Komisie EÚ 2020/878 musia byť pripravené podľa článku 31 nariadenia REACH (Požiadavky na karty bezpečnostných údajov), ako aj prílohy II k nariadeniu REACH. Zahŕňajú napríklad zmeny vo formáte KBÚ, či už ide o nový formát pre oddiel 9, oddelenie nového pododdielu 11.2, 12.6, alebo 12.7 a tak podobne.

Zaujala vás téma? Potrebujete poradiť, zhotoviť či aktualizovať karty bezpečnostných údajov? Neváhajte nás kontaktovať.

Potrebujete poradiť s KBÚ? Neváhajte nás kontaktovať, radi vám pomôžeme.