EIA - Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

EIA (Environmental Impact Assessment) je jedným z hlavných nástrojov medzinárodnej environmentálnej politiky na uskutočňovanie trvalo udržateľného rozvoja.

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA v Slovenskej republike upravuje zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Účelom posudzovania je predovšetkým zabezpečiť vysokú úroveň ochrany životného prostredia.

Navrhovaná činnosť alebo zmena navrhovanej činnosti (ďalej len „navrhovaná činnosť alebo jej zmena“) je realizácia stavieb, iných zariadení, realizačný zámer alebo iný zásah do prírodného prostredia alebo do krajiny meniaci fyzické aspekty lokality vrátane ťažby nerastnej suroviny.
Image

V rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) pre Vás zabezpečíme:

  • Vypracovanie kompletnej dokumentácie pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie pre navrhovanú činnosť (EIA)

  • Komunikácia s miestnymi úradmi, orgánmi štátnej správy a inými zainteresovanými stranami v procese EIA

  • Spracovanie a podanie žiadostí

  • Vypracovanie odborných posudkov

Ponúkame komplexné riešenie odpadového hospodárstva a vodného hospodárstva