Potrebujete vypracovať havarijný plán vo firme alebo v prevádzke podľa platnej legislatívy?

Pre Vašu firmu zabezpečíme a zariadime technické a legislatívne zabezpečenie ohľadom vodného hospodárstva podľa zákona 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
Image

Havarijný plán

Havarijný plán je smernica alebo plán riadenia kritických situácií na prevádzke, ktoré vznikajú za nepredvídateľných okolností. Cieľom havarijného plánovania je predovšetkým ochrana života a zdravia ľudí, ochrana prírody a životného prostredia, ako aj ochrana kultúrnych hodnôt a majetku.

Havarijný plán vo vodnom hospodárstve

Havarijný plán sa vypracúva v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

Havarijný plán podlieha schvaľovaciemu procesu na Slovenskej Inšpekcii životného prostredia v zmysle vyššie uvedenej legislatívy.

Na základe vyhlášky MŽ SR č. 200/2018 Z. z. sa Havarijný plán aktualizuje pri organizačnej zmene, zmene charakteru výroby alebo rozsahu výroby alebo pri zmene rozsahu a spôsobu zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami, pričom aktualizovaný havarijný plán sa predkladá inšpekcii na schválenie.

Image

Havarijný plán vo vodnom hospodárstve

Havarijný plán sa vypracúva v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

Havarijný plán podlieha schvaľovaciemu procesu na Slovenskej Inšpekcii životného prostredia v zmysle vyššie uvedenej legislatívy.

Na základe vyhlášky MŽ SR č. 200/2018 Z. z. sa Havarijný plán aktualizuje pri organizačnej zmene, zmene charakteru výroby alebo rozsahu výroby alebo pri zmene rozsahu a spôsobu zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami, pričom aktualizovaný havarijný plán sa predkladá inšpekcii na schválenie.

Ponúkame komplexné riešenie odpadového hospodárstva a vodného hospodárstva