ADR

„ADR je Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečného tovaru. Dohoda bola uzatvorená 30. septembra 1957 v Ženeve a nadobudla účinnosť 29. januára 1968. Na našom území je účinná od 17.8.1986 (vydaná v zbierke pod č.64/1987 Zb.)

Od. 1.1.2003 musí mať každá organizácia vykonávajúca cestnú dopravu nebezpečných vecí, príp. ich balenie, plnenie, nakládku, vykládku vymenovaného jedného, alebo viacerých bezpečnostných poradcov.

Image

Externý bezpečnostný poradca ADR zabezpečuje:

  • Zabezpečenie pozície bezpečnostného poradcu ADR podľa odd. 1.8.3 Dohody ADR a Zákona NR SR č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave.

  • Poskytovanie informačného a poradenského servisu.

  • Nastavenie vnútropodnikových postupov v súlade s Dohodou ADR a národnou legislatívou.

  • Vyškolenie zamestnancov podieľajúcich sa na preprave podľa kap. 1.3 a odd. 8.2.3 ADR.

  • Vypracovanie Výročnej správy podľa 1.8.3.3 ADR a Bezpečnostného plánu podľa 1.10.3 ADR.

  • Vypracovanie Správ o mimoriadnych udalostiach počas prepravy nebezpečných vecí.

  • Kontrolná činnosť – fyzický výkon kontroly (podľa dohody, min. 2x ročne).

Ponúkame komplexné riešenie odpadového hospodárstva a vodného hospodárstva