Odpadové hospodárstvo

Zabezpečíme vašej firme alebo prevádzke komplexné a efektívne odpadové hospodárstvo podľa platnej legislatívy. Vypracujeme evidenciu, ohlásenia, interné predpisy.
Image

Odpadové hospodárstvo v podniku bez starostí!

Správne nakladanie s odpadmi, a tým dodržiavanie legislatívy, môže byť dnes pre firmu náročné. Preto sme tu my, aby sme vám pomohli. Špecializujeme sa na realizáciu komplexných technických i legislatívnych riešení v oblasti odpadového hospodárstva pre firmy a prevádzky. Aby boli včas a riadne splnené všetky zákonné povinnosti, týkajúce sa nakladania s odpadmi, spracujeme za vás príslušnú evidenciu, hlásenia či interné predpisy.Čo to odpadové hospodárstvo je?

Odpadové hospodárstvo vo firme predstavuje súbor činností a opatrení zameraných na minimalizáciu vzniku odpadov, ich škodlivosti pre životné prostredie a na procesy nakladania s odpadmi v súlade s príslušnou legislatívou. Pod odpadom sa v zmysle príslušného zákona považuje látka, ktorej sa držiteľ chce zbaviť alebo je povinný sa jej zbaviť. Základným legislatívnym rámcom je v prípade odpadového hospodárstva zákon 79/2015 Z.z. o odpadoch.

Aké povinnosti má držiteľ odpadu?

 • správne zaradiť odpad podľa Katalógu odpadov

 • zhromažďovať odpad vytriedený podľa druhov a zabezpečiť ho pred znehodnotením, odcudzením či iným nežiadúcim únikom

 • špeciálne a oddelene zhromažďovať, označovať a nakladať s nebezpečným odpadom

 • zabezpečiť spracovanie odpadu, a to jeho prípravou na opätovné použitie, recykláciou, zhodnotením v rámci svojej činnosti alebo zneškodnením

Image

Aké služby ponúkame?

Prevezmeme u vás spracovanie príslušnej evidencie a hlásení, ako aj technickej realizácie procesov odpadového hospodárstva vo firme, podniku alebo prevádzke. Konkrétne vieme zabezpečiť:

 • evidencia odpadov

 • zatriedenie odpadov podľa katalógu o odpadoch (Vyhláška 365/2015 Z. z.)

 • ohlásenia o vzniku odpadov a nakladaním s ním

 • vypracovanie ročného hlásenia o odpadoch do 28. februára

 • vedenie evidencie odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. a vyhlášky č. 371/2015 Z. z.

 • vypracovávanie potrebných interných predpisov riadenia odpadového hospodárstva

 • zabezpečenie súhlasu na nakladanie s NO v zmysle platnej vyhlášky na príslušnom Odbore starostlivosti o ŽP

 • zastupovanie pred orgánmi štátnej správy (SIŽP, OÚ, MŽP SR, RÚVZ)

 • odborné konzultácie

Či už vaša firma potrebuje len malú úpravu v súlade s novými predpismi, alebo komplexné riešenie pre správu odpadov, sme pripravení pomôcť! Postaráme sa o vaše odpadové hospodárstvo a všetko, čo s ním súvisí.

Potrebujete zabezpečiť odpadové hospodárstvo vo vašej firme alebo prevádzke?