Potrebujete zlikvidovať chemikálie alebo azbest?

Správna likvidácia chemikálií alebo nebezpečného odpadu ako je azbest, je neoddeliteľnou súčasťou každého zodpovedného subjektu podľa platnej legislatívy na úseku odpadového hospodárstva, najmä zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Image

Odvoz a likvidácia odpadových chemikálií

Likvidácia chemikálií si vyžaduje postupy, ktoré minimalizujú riziko pre zdravie ľudí a životné prostredie. Ponúkame Vám preto naše služby v tejto oblasti, aby sme pomohli Vašej spoločnosti vysporiadať sa s rizikami, ktoré s tým súvisia, a to v súlade s platnou legislatívou v oblasti odpadového hospodárstva.

Zabezpečíme nakládku, odvoz a likvidáciu nebezpečných látok a chemikálií, do čoho je zahrnutá aj likvidácia laboratórnych chemikálií, z Vašich výrobných, predajných alebo iných firemných priestorov. Každá látka je identifikovaná, triedená, správne balená pre transport a následne zlikvidovaná. Neváhajte nás kontaktovať pre viac informácií.

Zneškodnenie nebezpečného odpadu s obsahom azbestu

Keďže ENVIROTREE pôsobí v oblasti zabezpečovania odpadového hospodárstva už dlhší čas, rozšírili sme preto naše služby aj o zhodnocovanie resp. zneškodňovanie nebezpečného odpadu s obsahom azbestu.

Likvidácia azbestu je kritickým procesom vyžadujúcim si špeciálne postupy a opatrenia pre minimalizáciu negatívnych dopadov na prostredie a ľudí. Azbest je nebezpečná látka, ktorá môže pri nesprávnej manipulácii uvoľňovať vlákna do ovzdušia. Ak potrebujete odstrániť azbestové časti bezpečným a odborným spôsobom podľa príslušných noriem a legislatívy, neváhajte nás kontaktovať!

Image

Čo vám ponúkame?

V súvislosti s odborným zabezpečením likvidácie odpadových chemikálií, laboratórnych chemikálií a zneškodnenia azbestu pre Vás zabezpečíme nasledovné služby a dokumenty:

 • nakládka, odvoz a likvidácia odpadových chemikálií

 • nakládka, odvoz a likvidácia laboratórnych chemikálií

 • poradenstvo v danej problematike

 • vypracovanie a podanie žiadosti na RÚVZ (Regionálny úrad verejného zdravia)

 • vypracovanie a podanie žiadosti na OÚ OSŽP (Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie)

 • vypracovanie identifikačných listov prepravovaných nebezpečných odpadov

 • vypracovanie protokolu o stabilizácii azbestového odpadu určeného pre skládku nebezpečného odpadu

 • stabilizovanie azbestového materiálu a demontáž

 • hermetické zabalenie azbestu

 • dekontaminácia prostredia

 • azbest likvidácia na skládke

 • potvrdenie o legálnom zlikvidovaní nebezpečného odpadu

Potrebujete poradiť s likvidáciou chemikálií a azbestu alebo priamo službu objednať?