ADR: Ako sa má správne prepravovať nebezpečný tovar po ceste od roku 2023?

ADR, európska dohoda, ktorou sa upravuje preprava nebezpečného tovaru po ceste, prešla určitými zmenami. Od 1. 1. 2023 tak doplnenia ADR nadobudli platnosť aj pre Slovenskú republiku.
Image

Čo to je ADR? ADR skratka označuje „Európsku dohodu o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečného tovaru“, ktorá platí nielen v zahraničí, ale aj v rámci vnútroštátnej dopravy na Slovensku a definuje podmienky, za akých je možné prepravovať nebezpečné veci po ceste. Denne sa totiž po cestách prepraví množstvo tovaru, ktorý je klasifikovaný ako „nebezpečný“. Práve cestná doprava prináša veľké riziká spojené s dopravnými nehodami, preto musia byť za týmto účelom zainteresované a zodpovedné strany vyškolené a vedieť, ako s podobným tovarom manipulovať, ako ho ukladať, aby sa zabránilo úniku alebo výbuchu, a tým ohrozeniu životného prostredia či života a zdravia ľudí.

ADR pravidlá a bezpečnostné opatrenia platia pre všetkých účastníkov manipulácie a prepravy nebezpečného tovaru. Rovnako pre odosielateľa, ako pre dopravcu, príjemcu, baliareň, nakládku alebo prevádzkovateľa cisternového kontajnera. Všetci musia mať patričné školenia, znalosti a všetko to, čo ADR vyžaduje.

Čo je nebezpečný tovar podľa ADR

Čo sa pod pojmom nebezpečný tovar skrýva, vymedzuje na Slovensku predovšetkým zákon o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z. Ide najmä o veci, ktoré sú horľavé, výbušné, samozápalné, môžu byť aj toxické, rádioaktívne, jedovaté či infekčné, a mohli by predstavovať ohrozenie zdravia osôb, zvierat alebo životného prostredia. Práve preto sa musia prepravovať len za určitých špecifických podmienok. Konkrétnym príkladom sú cisterny s benzínom alebo batérie v elektronických zariadeniach, ktoré aj keď sa to nezdá, patria medzi nebezpečný tovar. Lítiové batérie by totiž mohli za určitých podmienok dokonca až vybuchnúť, musí sa s nimi preto správne manipulovať.

Kto je však za kvalifikované zaradenie a klasifikáciu tovaru ako nebezpečnej veci podľa ADR zodpovedný? Vždy odosielateľ. Tým je spravidla výrobca, ktorý má povinnosť tovar klasifikovať. Pri chemických látkach a zmesiach musí vypracovať dokument s názvom karta bezpečnostných údajov – KBÚ. V ňom by mal uviesť aj to, či ide o ADR nebezpečný tovar (v bode 14 KBÚ). Klasifikácia nebezpečného tovaru podľa ADR pomáha zvoliť vhodné postupy balenia, označovania a manipulácie s týmto druhom tovaru.

Aké predpisy ADR obsahuje

Predpisy ADR pozostávajú z dvoch príloh. Príloha A obsahuje všeobecné ustanovenia a ustanovenia týkajúce sa nebezpečných výrobkov a látok, ako je klasifikácia, informácie o obaloch a nádržiach, postupy pri odosielaní, požiadavky na konštrukciu a skúšanie obalov alebo podmienky prepravy, nakladania, vykladania a podobne.

Príloha B zase hovorí o ustanoveniach týkajúcich sa dopravných zariadení a operácií, ako sú požiadavky na osádky vozidiel, vybavenie, obsluhu a dokumentáciu alebo na konštrukciu a schvaľovanie vozidiel.

Spomeňme aj ADR balenie a označovanie

Dohoda ADR upresňuje aj konkrétne požiadavky na balenie, označovanie a štítkovanie nádob a obalov prepravujúcich nebezpečný tovar. Tak, aby sa v prípade potreby každý dostal k správnym informáciám, či už je to prepravný personál alebo záchranné zložky. Povinnosť správne označiť obal má podľa ADR baliaca organizácia. Vodičovi pre prípad havárie odovzdáva pokyny dopravca v jeho materinskom jazyku. Preprava rôznych druhov nebezpečného tovaru môže podliehať aj ďalším legislatívnym reguláciám. Napríklad v prípade jadrových materiálov alebo jadrového paliva je potrebný súhlas Štátneho úradu pre jadrovú bezpečnosť SR.

A čo zmeny v ADR 2023

Dohoda ADR bola uzatvorená ešte v septembri 1957 v Ženeve pod gesciou Európskej hospodárskej komisie pri Organizácii spojených národov a účinnosť nadobudla v januári 1968. Na Slovensku a v Čechách je účinná od augusta 1986 (vydaná v zbierke pod č. 64/1987 Zb.). ADR bolo však nedávno doplnené a od 1. 1. 2023 tak platia nové zmeny a úpravy, ktoré budú mať vplyv najmä na palivový priemysel a kontrolné orgány v tomto odvetví. Sektor má však až 10-ročné prechodné obdobie na zavedenie nových zmien. Budú sa týkať napríklad kontroly a certifikácie nádrží, postupov posudzovania zhody, vydávania osvedčení, osobitného ustanovenia o preprave odpadu a podobne.

Povinnosť bezpečnostného poradcu ADR

Už od 1. 1. 2003 musí mať každá organizácia vykonávajúca cestnú dopravu nebezpečného tovaru, ako aj jeho balenie, plnenie, nakládku alebo vykládku, vymenovaného aspoň jedného bezpečnostného poradcu. Táto povinnosť ostala aj po novelizácii v roku 2023.

Bezpečnostný poradca ADR zabezpečuje zatriedenie nebezpečných vecí, školenie osôb podieľajúcich sa na manipulácii s nebezpečným tovarom, posúdenie vhodnosti obalov, ich návrh, označenie a posúdenie množstva nebezpečných vecí na prepravu, spracovanie výročnej správy atď. Mnoho firiem si preto na túto činnosť nachádza externých bezpečnostných poradcov, ktorí sú kvalifikovaní a dokážu im všetky zákonné povinnosti včas a správne zabezpečiť.

Navyše, musia byť pri ADR preprave vodiči, ale aj iné osoby, ktoré prichádzajú do kontaktu s nebezpečným tovarom, ako sú špeditéri, skladníci, baliči ap. patrične vyškolení. Školenie vodičov ADR musí vodič absolvovať, aby dostal tzv. oranžový preukaz vodiča a mohol prepravovať ADR regulovaný tovar.

Zaujala vás téma? Potrebujete poradiť či objednať služby externého poradcu ADR? Neváhajte nás kontaktovať.

Potrebujete poradiť v oblasti ADR? Neváhajte nás kontaktovať, radi vám pomôžeme.