Likvidácia azbestu je u nás pre fyzické osoby zakázaná: Čo hovorí o azbeste nová smernica EÚ?

Azbest je v Európskej únii zakázaný od roku 2005, no napriek tomu existuje odhad, že sa ešte stále nachádza až v 35 miliónoch budov. Na Slovensku je podľa štátneho štatistického úradu asi 600-tisíc budov, v ktorých azbest máme.
Image

Azbest predstavuje mimoriadne nebezpečný karcinogénny materiál, ktorý je v EÚ hlavnou príčinou úmrtí z povolania a každý rok usmrtí údajne až 90 000 ľudí. Samotný prírodný materiál nie je jedovatý, nebezpečné sú však jeho tenké ostré vlákna - aj stokrát tenšie ako ľudský vlas, ktoré keď sa rozptýlia v ovzduší, sú veľmi ľahko vdýchnuteľné. Následne dokážu spôsobiť závažné ochorenia, ako je rakovina pľúc, azbestóza či pleurálna choroba, pričom sa môžu prejaviť aj po viac ako 20 rokoch. Azbest sa preto radí do prvej skupiny karcinogénov.

Tieto závažné zdravotné riziká viedli európsku legislatívu k prijatiu novej smernice č. 2668 z 22. novembra 2023, ktorá integruje a mení predchádzajúcu smernicu č. 2009/148/ES. Jej cieľom sú predovšetkým lepšie pravidlá týkajúce sa azbestu, ale aj lepšia ochrana ľudí, ktorí sú mu vystavení pri práci.

Kto naopak môže likvidovať azbest?

Podľa vyhlášky č. 284/2001 Z. z. sú všetky stavebné materiály s obsahom azbestu zaradené do kategórie nebezpečný odpad, s ktorým môžu nakladať len špecializované firmy s oprávnením od Úradu verejného zdravotníctva SR, pričom sa vyžaduje použitie ochranných odevov s respirátormi P3. Odborníkov potrebujete aj vtedy, ak chcete zo strechy odstrániť eternitovú krytinu. Jednoducho, všetky materiály, ktoré obsahujú azbest sú nebezpečné, musí sa s nimi teda narábať špeciálnymi odbornými postupmi, ktoré laik nepozná.

Najskôr je potrebné získať povolenie regionálneho hygienika a vypracovať plán likvidácie azbestu, pričom získanie všetkých povolení trvá zväčša aj niekoľko týždňov či mesiac. Špecialisti následne hermeticky uzatvoria budovu, vytvoria kontrolované pásmo, stabilizujú azbest špeciálnym náterom a zabezpečia aj dekontamináciu prostredia. Azbest sa v na to určených vreciach po demontáži odváža na skládku nebezpečného odpadu. O to všetko sa postará špecializovaná firma na azbest likvidáciu.

Nové pravidlá a zmeny so smernicou 2668/2023

Nová smernica týkajúca sa azbestu v EÚ bola schválená v novembri minulého roku a priniesla najmä zníženie limitných hodnôt azbestu a presnejšie spôsoby merania expozície azbestu prostredníctvom elektrónovej mikroskopie, ktorá je omnoho modernejšia a presnejšia než tá bežne používaná optická. Ustanovili sa aj požiadavky na povinné školenia pracovníkov prichádzajúcich do styku s azbestom a sprísnili sa požiadavky na krátkodobú prácu s azbestom.

Smernica uvádza, že zamestnávatelia budú musieť zabezpečiť, aby pracovníci neboli počas referenčného obdobia ôsmich hodín vystavený koncentrácii azbestu presahujúcej 0,01 vlákna/cm3 (namiesto doterajšieho maxima 0,1) a aby do 21. decembra 2029 sa táto maximálna hodnota ďalej znížila na 0,002 vlákna/cm3 s výnimkou jemných vlákien alebo na 0,01 vlákna/cm3 vrátane jemných vlákien.

V nových pravidlách sa ďalej ustanovujú aj posilnené preventívne a ochranné opatrenia, ako je povinnosť získať osobitné povolenie na odstránenie azbestu a povinnosť skontrolovať prítomnosť azbestu v starších budovách pred tým, ako sa začnú demolačné alebo údržbárske práce. Cieľom EÚ je posilniť energetickú obnovu, ktorej výsledkom by mohla byť aj obnova 35 miliónov budov s obsahom azbestu do roku 2030. Členské štáty budú mať dva roky na začlenenie všetkých ustanovení smernice do svojich vnútroštátnych právnych predpisov s výnimkou zavedenia elektrónovej mikroskopie ako metódy merania, na ktorú budú mať šesť rokov.

Cena za likvidáciu azbestu a prečo nevyužiť dotácie?

Keďže likvidáciu azbestu musí zabezpečovať špecializovaná certifikovaná firma alebo osoba, je rozhodne zaujímavé dozvedieť sa predbežnú cenu ešte pred realizáciou. Priemerná likvidácia azbestu cena závisí na viacerých parametroch a kalkuluje sa na mieru daného projektu. Na odstránenie azbestu je možné získať aj dotáciu od štátu, ktorá síce nebude určená len na tento účel, ale môže pomôcť refinancovať časť nákladov. Jedná sa o výzvy projektu Obnov Dom, ktoré budú otvorené niekedy od marca do septembra 2024. Táto aktivita je súčasťou Plánu obnovy Slovenska a podmienkou je dosiahnuť obnovou svojho domu úsporu primárnej energie minimálne 30 %, pričom výška príspevku je do 75 % nákladov na rekonštrukciu. Odstránenie azbestu je jedným z úkonov, na ktoré sa dá dotácia získať. Viac informácií nájdete na oficiálnej web stránke programu.

Zaujala vás téma? Potrebujete poradiť, či priamo zabezpečiť likvidáciu azbestu? Neváhajte nás kontaktovať.

Potrebujete poradiť s likvidáciou azbestu? Neváhajte nás kontaktovať, radi vám pomôžeme.